Do toplotne črpalke z eko subvencijami
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Pogosto lahko slišimo, da je investicija oziroma začetna investicija v toplotne črpalke, zelo velika. To je pogosto tudi razlog, zakaj se mnogi za takšen gradbeni poseg ne odločijo, saj so prepričani, da bi se začetna investicija v tč le s težavo povrnila. Kljub temu je toplotna črpalka iz vidika stroškov ogrevanja zelo varčna, majhen pa je tudi njen vpliv na onesnaževanje okolja. Zaradi vsega tega Eko sklad razpisuje subvencije za vgradnjo ogrevalne toplotne črpalke, s katero bi se centralno ogrevalo stanovanjsko stavbo. Eko sklad takšne subvencije podeljuje v obliki nepovratnih finančnih spodbud vsem tistim, ki se odločijo za nakup in vgradnjo tp za ogrevanje prostorov. Toplotna črpalka je lahko  tipa zrak/voda, voda/voda ali slanica/voda. Za pridobitev subvencije morajo lastniki vgraditi toplotno črpalko, ki dosega predpisano mejo sezonske učinkovitosti ogrevanja prostorov. Če se posameznik odloči za pridobivanje tovrstne subvencije, je najprej priporočljivo preveriti informativni seznam vseh ustreznih toplotnih črpalk. Za pridobitev subvencije mora lastnik čim prej oddati vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev, saj se vloge obravnavajo po principu »kdor prvi pride, prvi melje«. To je tudi edini način, da se zavarujemo, da subvencije ne zamudimo, saj so sredstva, namenjena za tovrstna nepovratna sredstva, običajno porabljena zelo zgodaj. Ko Eko sklad nato lastniku izda odločbo o prejetju subvencije, ima lastnik še 9 mesecev časa, da investicijo tudi izvede. Vloga ni popolna, če zraven ne priložite veljavnega predračuna izvajalca.

airabelaKolikšna je višina subvencije?

Višina subvencije za toplotno črpalko je do 20 % vseh priznanih stroškov investicije, toda ne sme presegati 2500 eur za tč tipa voda/voda ali zemlja/voda oziroma 1000 eur za tč tipa zrak/voda. Med priznane stroške spadajo: nakup in vgradnja ene tč, nakup in vgradnja hranilnika toplote, zbiralnika in povezave s toplotno črpalko ter cevne povezave z virom toplote.

Pogoji za pridobitev subvencije za toplotno črpalko

Prvi pogoj za pridobitev toplotne črpalke je ta, da gre za novo naložbo. To pomeni, da subvencije ne morejo pridobiti tisti, ki v svoje objekte želijo vgraditi prototipe ali rabljene naprave. Drugo pogoj je pravočasno oddana vloga – ta mora biti namreč oddana preden se začne izvajati naložba, za katero želijo pridobiti nepovratna finančna sredstva. Vloga mora biti natančno izpolnjena, dopolnjena s potrebnimi dokazili in oddana v času trajanja javnega poziva. K vlogi se doda še: fotografijo prostora za vgradnjo tč, fotografije prostorov za zunanjo in notranjo enoto tč, kopija gradbenega dovoljenja za stavbo, veljaven predračun izvajalca, vodno dovoljenje ARSO (v kolikor gre za tč voda/voda), itd.

Dva meseca po izteku roka za zaključek naložbe mora lastnik predložiti tudi dokumentacijo o zaključeni naložbi. Če lastnik zamudi in za to ne navede objektivne in zadostne razloge, potem pogoji za izplačilo subvencije niso v celoti izpolnjeni in lastnik ne pridobi subvencije. Da bi torej po končani investiciji vlagatelji tudi prejeli nepovratna finančna sredstva, je najpomembneje, da se natančno držijo časovnih rokov in navodil za pridobitev eko subvencije.

Subvencija je lastnikom, ki zadovoljijo vse pogoje, izplačana v cca. 60 dneh po prejemu in tudi preverjanju vseh dokazil. Nepovratna finančna sredstva prejme vlagatelj vloge na osebni račun.

Če želite izvedeti še več o subvencijah in toplotnih črpalkah se pozanimajte o nas.

Preberite si tudi, kako toplotna črpalka učinkovito izrablja podtalne vodne vire. Več!

© 27. 05. 2018 - Babaloo.si. Oglaševanje.